11%
 Mặt Dây Bạc Thái Con Cua - MB002  Mặt Dây Bạc Thái Con Cua - MB002
11%
 Mặt Dây Bạc Thái Sói - MB367  Mặt Dây Bạc Thái Sói - MB367